Jonathan Ka Long Mak and Sara Hägg

 

Jonathan Ka Long Mak, PhD Candidate, Karolinska Institutet

Sara Hägg, Associate Professor, Molecular Epidemiology, Karolinska Institutet

 

Content by author